Årsmötet är IBL:s högsta beslutande organ. Årsmötet väljer styrelse och andra förtroendevalda inom organisationen.

Årsmöte 2020

Datum: 25 maj, kl 16.00-17.30

Årsmötet hålls som videokonferens i Microsoft Teams och anmälan krävs för deltagande på årsmötet.  Anmälan sker senast söndag 24 maj. Ett mejl med en länk till mötet skickas ut till anmälda deltagare på förmiddagen 25 maj.

Samtliga medlemmar av styrelse och valberedning samt revisorer har mandatperioder som sträcker sig till 2021. Inga val kommer att göras vid årsmötet 2020.

Möteshandlingar
Föredragningslista årsmöte 2020
Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, bilaga 1
Ekonomisk rapport, SKKT, bilaga 2
Revisionsberättelse (förtroendevalda revisorer), bilaga 3
Verksamhetsplan, bilaga 4
Budget 2020, bilaga 5
Årsmötesprotokoll 2019, bilaga 6
Stadgar


Valberedning

IBL:s valberedning väljs vid årsmötet och har en mandattid på två år.

Agneta Colliander, sammankallande
awe009@live.se

Marianne Thynelius
mariannetynelius@hotmail.com

Ewa Wallander
ecw52@hotmail.com

 

Revisorer

IBL:s revisorer väljs vid årsmötet och har en mandattid på två år.

Ordinarie revisor

Kristina Malm Jansson
Anne Berndt


Revisorssuppleant 

Bianca Bugge
Michelle Dobos Sandell