IBL har flera arbetsgrupper i form av råd och kommittéer:

Läs mer om respektive arbetsgrupp här nedanför.
Inom IBL finns också flera nätverk och sektioner, dessa hittar du i huvudmenyn.

Vetenskapliga rådet

Vetenskapliga rådets huvuduppgift är att bevaka utbildningen av biomedicinska analytiker både på grund- och vidareutbildningsnivå, och att vara sakkunniga och bereda IBL:s remissvar och skrivelser till myndigheter i utbildnings- och laboratoriefrågor.

Vetenskapliga rådet har även som uppgift att komma med idéer och föreslå teman för kommande nummer av IBL:s tidning Laboratoriet, och att granska vetenskapliga artiklar
inför publicering i Laboratoriet.

Vetenskapliga rådet består av:

Victoria Heldestad
victoria.heldestad@umu.se

Elisabeth Wiklund
elisabeth.wiklund@sll.se

Erika Lindberg, Göteborg
erika.lindberg@microbio.gu.se

Anita Hurtig-Wennlöf
Anita.Hurtig-Wennlof@oru.se

Andreas Malmgren
andreas.malmgren@skane.se


Etiska kommittén

Etiska kommittén arbetar med att medvetandegöra etiska frågor i det dagliga laboratoriearbetet genom föreläsningar och workshops på IBL:s kurser och konferenser samt i tidningen Laboratoriet.  Kommittén bevakar den etiska debatten samt agerar som stöd för IBL:s medlemmar i etiska frågor.

IBL och Vårdförbundet har gemensamt tagit fram ett arbetsmaterial för biomedicinska analytiker för att uppmuntra diskussion och reflektion om etik i vardagen.

Etiska kommittén består av:

Jennifer Arnqvist
jennifer.arnqvist@hotmail.se

Anne Berndt
anne.berndt@vardforbundet.se

Åsa Gyberg-Karlsson
asa.gybergkarlsson@karlskrona.se

Ulrika Johansson
ulrika.johansson@regionvasterbotten.se


Stipendiekommittén

Stipendiekommittén utlyser varje år flera olika stipendier. Stipendierna utannonseras i Laboratoriet, på hemsidan samt på Facebook. Stipendiekommittén bedömer ansökningarna och ger IBL:s styrelse underlag för beslut och tilldelning.

Stipendiekommittén består av:

Andreas Malmgren
andreas.malmgren@skane.se

Jorge Hernandez
jorge.hernandez@regionkalmar.se

Jennifer Arnqvist
jennifer.arnqvist@hotmail.se


Internationella kommittén

 IBL och Vårdförbundet bildar tillsammans Internationella kommittén som representerar Sveriges biomedicinska analytiker i internationella sammanhang. Kommittén arbetar med att stärka och utveckla yrket samt påverka dess utveckling på nordisk, europeisk och internationell nivå. Detta gör man genom att samarbeta och utbyta kunskap och erfarenheter med organisationer i andra länder och genom att delta på möten där besluten fattas.

Internationella kommittén består av:
Maysae Quttineh, ordförande (IBL)
Gabriella Lillsunde Larsson, vice ordförande (IBL)
Tanja Wijkmark, kanslichef (IBL)
Michel Silvestri, förbundsstyrelseledamot (Vårdförbundet)
Anne Berndt, förbundsombudsman (Vårdförbundet)


Utbildningsnätverk

IBL har tagit initiativ till ett nationellt nätverk för verksamhetschefer och universitetens utbildare. Syftet är att utreda framtida behov av specialistutbildade biomedicinska analytiker samt visa vilka förutsättningar som också behöver uppfyllas för att kunna genomföra dessa utbildningar.

Utbildningsnätverket består av:
Representanter från IBL, programansvariga för biomedicinska analytikerprogram (inriktning laboratoriemedicin och klinisk fysiologi) på landets universitet och högskolor samt verksamhetschefer inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi.