Valberedningens förslag

På årsmötet 24 april väljs IBL:s styrelse, sektionernas styrelser samt revisorer. Alla uppdrag har mandatperioder på två år. Här presenteras valberedningens förslag.

Nominerade till IBL:s styrelse

Maysae Quttineh

Maysae Quttineh, ordförande – nyval

Leg. biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Länssjukhuset Ryhov, Utvecklingsledare Qulturum.
Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2012, vice ordförande 2015-2017.

”Jag tror på vår vision ”IBL får Sveriges biomedicinska analytiker att växa – en profession som gör skillnad”. Genom att bygga upp vår kursverksamhet ökar vi kompetensen bland våra medlemmar och med det kommer yrkesstolthet och förmågan att göra det bättre för dem vi finns till för. Jag vill skapa ännu mer värde för våra medlemmar och bli den självklara organisationen för biomedicinska analytiker. Genom ett större engagemang kan vi göra mycket tillsammans.”

Gabriella Lillsunde Larsson – omval

Gabriella Lillsunde Larsson

Leg. biomedicinsk analytiker, Med Dr, Utbildningssamordnare Universitetssjukhuset Örebro.

Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2015, vice ordförande sedan 2017.

”Jag vill fortsatt engagera mig i IBL eftersom det är viktigt att det finns en professionsförening som arbetar för biomedicinska analytiker. Vi behöver jobba tillsammans som yrkeskår för att kunna påverka i viktiga frågor som exempelvis reglerad specialistutbildning. Jag hoppas att IBL under den kommande mandatperioden växer som organisation och att vi, tillsammans med våra medlemmar, får biomedicinska analytiker att växa.”

Jennifer Arnqvist – omval

Jennifer Arnqvist

Leg. biomedicinsk analytiker. Norrlands universitetssjukhus, Umeå.
Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2016.

”Jag ser ett behov av att lyfta biomedicinska analytikerprofessionen i samhället, bland politiker och andra professioner i sjukvården. Jag ser att den bästa kanalen för det är IBL där biomedicinska analytiker kan samlas oberoende facklig tillhörighet. Jag hoppas att vi nästa mandatperiod ska kunna undersöka och öka informationen till gymnasieelever om professionen inför ansökan till universitet, samt att processen att kartlägga och utforma nationella specialistutbildningar kan påbörjas.”

Victoria Heldestad – nyval

Victoria Heldestad

Universitetslektor, Medicine doktor, Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk mikrobiologi, Infektion och Immunologi, Biomedicinsk analytikerprogrammet. Umeå universitet.

”Jag vill att IBL ska fortsätta synliggöra yrket och vår viktiga roll i vårdkedjan. Vi är tyvärr väldigt osynliga. Det behövs flera specialistutbildningar inom både laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Många har idag komplicerade arbetsuppgifter, med svarsskrivning och signering vilket måste synliggöras och prioriteras.”

Andreas Malmgren – nyval

Andreas Malmgren

Leg. biomedicinsk analytiker/MSc och klinisk lärare. Doktorand inom klinisk medicin med inriktning klinisk fysiologi, Lunds universitet.

”Jag vill fortsätta arbetet för inrättande av en reglerad specialistutbildning men även med andra frågor såsom utbildningsmöjligheter, kompetensutveckling och olika karriärvägar. Genom att vara en del av IBLs styrelse hoppas jag kunna inspirera andra biomedicinska analytiker runt om i landet att ta del av det viktiga arbete som görs och alla de aktiviteter och kurser som anordnas.”

Elisabeth Wiklund – nyval

Elisabeth Wiklund

PhD, Leg. biomedicinsk analytiker/AKA, Omvårdnadsansvarig Karolinska Universitetslaboratoriet.

”Som omvårdnadsansvarig och biomedicinsk analytiker har jag ett övergripande ansvar för utbildningsfrågor samt kompetens inom biomedicinsk laboratorievetenskap, områden jag brinner för. Biomedicinska analytiker bär på unik och gedigen kompetens som vi måste ta vara på, något jag vill lyfta. Samhället och vården behöver den, och efterfrågan är stor. Laboratoriet är ett nav och en förutsättning för vården. Därför är det viktigt att synliggöra yrket och vår roll i samhället.”

Jorge Hernandez – nyval

Jorge Hernandéz

Ledamot . PhD, Leg. biomedicinsk analytiker. Diagnostiskt centrum. Kalmar läns sjukhus.

”Jag vill engagera mig i IBL för att bidra till att utveckla professionen biomedicinsk analytiker! Sedan yrket blev legitimerat 2006 har det inte skett någon utveckling av samma magnitud. Det är dags att ta nästa kliv in i framtiden och kvalitativt uppåt. IBL ska driva frågan om specialistutbildning, agera för bättre arbets- och lönevillkor och att biomedicinska analytiker ska bli den yrkesgrupp som är bäst rustad att utföra patientanalys/patientundersökningar genom rekommendation eller krav från Socialstyrelsen”

Övriga nominerade

Karin Olander – nyval

Karin Olander

Leg. biomedicinsk analytiker. Huvudhandledare, Laboratoriemedicin Dalarna.

”IBL är en organisation som har stor potential att utveckla Biomedicinska analytiker som profession. Tillsammans kan vi marknadsföra vår kompetens och hjälpa till så att vi hela tiden ligger i framkant vad gäller den kunskap vi behöver. Vi bör hela tiden sträva efter att en specialistutbildning blir en del i vår karriär. Jag kan tillföra IBLs styrelse erfarenhet av praktiskt laboratoriearbete, studenthandledning, kursverksamhet samt lång erfarenhet och bred kunskap inom mitt huvudområde hematologi.”

Alena Lagumdzija – nyval

Alena Lagumdzija

PhD, Leg biomedicinsk analytiker KUL24sju, Karolinska Universitetslaboratoriet.

”Med min erfarenhet och engagemang, skulle jag vilja driva fram frågor inom laboratorievetenskap med betoning på nytänkande, legitimation, skyddade arbetsuppgifter, tydlighet, produktivitet, rättvisa och ökad kompetens. Viktiga frågor för IBL att driva är skyddade arbetsuppgifter för legitimerade biomedicinska analytiker, specialistutbildning, hur man kan lyfta upp disputerade biomedicinska analytikers kompetens och kunskaper inom olika verksamheter och forskningsmiljöer.”


Nominerade till Sektionen för klinisk kemi och transfusionsmedicins styrelse

Anna-Lena Henriksson – omval

Anna-Lena Henriksson

Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk kemi, sektionssamordnare Preanalys/ laboratorieinstruktör, Östersunds sjukhus.

”Biomedicinska analytiker har idag svårt att vara med på kurser och annat inom disciplinerna. Jag vill ge fler möjlighet genom bra innehåll på kurser och ge bidrag i ett kärvt ekonomiskt läge. Jag vill samarbeta med IBL för att påverka utbildningen till det bättre, så att inskolningen av nyutbildade blir kortare och bättre då kommande pensionsavgångarna gör att nyutbildade behövs i verksamheterna snabbare.”

Ewa Grönvall – omval

Ewa Grönvall

Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk kemi, Gävle sjukhus.

”Det är viktigt att vi på Klinisk kemi och transfusionsmedicin har en kanal att påverka i, att små laboratorier inte glöms bort. Vi utgör trots allt den största delen verksamma biomedicinska analytiker. Jag önskar att vi kan få att fler att utbilda sig till biomedicinska analytiker så att våra labb kan få lite luft för utveckling. Befintlig personal sliter hårt idag.”

Maud Andersson – omval

Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk kemi, sektionsledare benmärgslabb, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Maud Andersson

”Jag vill jobba för möjligheten att specialisera sig inom något ämnesområde och därmed få ett utökat ansvar. Vad krävs för att bli specialist- eller specialbiomedicinsk analytiker och finns den titeln på alla labb? Hur benämner man de olika funktionerna på labb: sektionsledare, funktionsansvariga med mera och hur ser det ut nationellt?”

Ewa Martin – omval

Leg. biomedicinsk Analytiker, Klinisk Kemi/ Transfusionsmedicin, Skellefteå.

Ewa Martin

”Jag tycker fortfarande att det är viktigt att synliggöra vår profession genom att vara aktiv i till exempel sociala medier. Vi ska vara delaktiga vid olika möten tillsammans med IBL samt dela ut stipendier till våra medlemmar som annars kan ha svårt att få kompetensutveckla sig.”

 

 


Nominerade till Sektionen för Klinisk fysiologis styrelse

Andreas Malmgren – omval

Andreas Malmgren

Leg. biomedicinsk analytiker/MSc och klinisk lärare. Doktorand inom klinisk medicin med inriktning klinisk fysiologi, Lunds universitet.

”Jag hoppas att vi kan få ihop ett rikstäckande nätverk mellan våra klinisk fysiologiavdelningar för att tillsammans kunna driva och arbeta med aktuella frågor som rör vår profession såsom karriärvägar och utbildningsfrågor. Ett realistiskt mål är att sektionen ska kunna erbjuda 2-4 kurser per år vilka våra medlemmar efterfrågar för att öka och utveckla sin kompetens.”

Ulrika Johansson – omval

Ulrika Johansson

Leg. biomedicinsk analytiker med specialistfunktion, Funktionsansvarig Labbsektionen Klinisk Fysiologi, Norrlands Universitetssjukhus.

“Jag vill engagera mig i sektionen för att jag vill lyfta fram vårt fantastiska yrke och särskilt inriktningen Klinisk fysiologi, som troligtvis är ännu mer okänt bland allmänheten än laboratoriemedicininriktningen. Det är viktigt att vi syns mer så att vi kan rekrytera fler till utbildningarna och därigenom får fler kollegor runtom i Sverige. Vårt yrke är livsviktigt!”

Jenny Fahlén – nyval

Jenny Fahlén

Leg biomedicinsk analytiker, Fysiologavdelningen, Östersunds sjukhus

”Jag vill försöka hjälpa till att synliggöra vårt yrke och hitta möjligheter för oss biomedicinska analytiker att utveckla vår profession. Vi behöver skapa oss en samlad bild över vilket behov det finns av vidareutbildning i landet. Behovet kan se olika ut beroende vilken arbetsplats det gäller.”

Sajjad Saffari – nyval

Sajjad Saffari

Leg. biomedicinsk analytiker. Founder, Board Member, CEO Kroppskollen Sverige AB,

”Jag tror att vi i framtiden kommer ta en allt större roll och mer ansvar i hälso- och sjukvården. Samtidigt tycker jag att yrket bör synliggöras mer redan idag. Den kompetens vi innehar och det vi gör är en oerhört viktig länk i hälso- och sjukvården. Men, den kan ha en större och bredare roll än den har idag. Bland annat genom specialistutbildningar och via nya arbets- och utvecklingsmöjligheter. Jag vill vara med och utveckla och påverka dessa.”


Nominerade till revisorer

Kristina Malm Jansson – ordinarie

Anne Lindgren Berndt – ordinarie

Bianca Bugge – suppleant

Michelle Dobos Sandell – suppleant