IBL:s stadgar

Stadgar antagna 1995

IBL:s stadgar som pdf

STADGAR
för
INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP
antagna år 1995 i Stockholm

Vid årsmötet den 7 maj 1996 ändrades stadgarna under § 2 Medlemskap.

Vid årsmötet den 9 april 1997 ändrades stadgarna under § 1 Ändamål, § 2 Medlemskap, § 8 Högsta beslutande organ och § 15 Revision.

 • Vid årsmötet den 6 maj 1998 ändrades stadgarna under § 9 Motioner, § 11 Styrelse.
 • Vid årsmötet den 24 april 2002 ändrades stadgarna under § 11 Styrelse, moment 5e.
 • Vid årsmötet den 20 april 2005 uppdaterades och reviderades stadgarna, huvudsakligen språkligt samt med upphörande av numrering av paragrafer, men även till innehåll, framförallt rörande stycket om medlemskap.
 • Vid årsmötet den 15 april 2010 ändrades stadgarna under Styrelse gällande val av presidium, men även språkligt.
 • Vid årsmötet den 6 maj 2014 ändrades stadgarna med tilläggen: IBL ska kunna ha sektioner där årsmötena sker i anslutning till varandra, att organisationen är registrerad i Stockholm, samt styrelsens arvode.
 • Vid extra årsmötet den 29 januari 2015 uppdaterades och reviderades stadgarna språkligt och innehållsmässigt.
 • Vid årsmötet den 4 maj 2017 ändrades stadgarna under stycket medlemmar gällande associerat medlemskap samt i övrigt redaktionella ändringar anpassat till sektionerna.

INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP, IBL

Organiserar som ideell förening yrkesverksamma och pensionerade biomedicinska analytiker samt studerande till biomedicinsk analytiker. IBL:s styrelse och medlemmar arbetar enligt fastställd stadga, biomedicinska analytikers yrkesetiska kod samt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Ändamål

 • Institutets uppgift är att stärka och utveckla biomedicinsk laboratorievetenskap.
 • IBL ska stimulera den individuella professionsutvecklingen.
 • IBL ska arbeta för yrkets utveckling nationellt och internationellt.
 • IBL ska ha nära samarbete med högskolor, universitet och myndigheter.
 • IBL ska bedriva egen utbildningsverksamhet.
 • IBL ska sprida kunskap om ämnesområdet.

Upplösning

För upplösning av IBL krävs att detta beslutas vid två på varandra följande möten, varav det ena måste vara ett ordinarie årsmöte. Vid dessa möten ska samtidigt avgöras vad som ska ske med institutets tillgångar.

Medlem är

 • Du som studerar till biomedicinsk analytiker.
 • Du som är biomedicinsk analytiker (eller tidigare motsvarande utbildning).
 • Du som har blivit godkänd av Socialstyrelsen att arbeta som biomedicinsk analytiker i Sverige.

Som medlem är du valbar till förtroendeuppdrag inom IBL. Associerat medlemskap finns för företag. Denna typ av medlemskap är inte förknippad med förtroendeuppdrag eller rösträtt, inte heller med rätt att söka IBL:s stipendier eller utmärkelser.

Som medlem i IBL kan man även vara medlem i en eller flera av föreningens sektioner.

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och utgår endast för huvudmedlemskapet. Den som inte betalar avgiften inom föreskriven tid kan bli utesluten.

Den som uppenbarligen kränker IBL:s stadgar eller motverkar dess syften kan med omedelbar verkan uteslutas ur föreningen av IBL:s styrelse.

För att avsluta medlemskap i IBL rekommenderas skriftlig uppsägning med brev/mail.

Organisation

IBL:s styrelse och kansli är registrerade i Stockholm.

IBL är en övergripande yrkesorganisation med sektioner. IBL har en styrelse och sektionerna har egna styrelser. Sektionerna är egna resultatenheter i IBL och har egna stadgar.

IBL arbetar med helheten kring biomedicinsk laboratorievetenskap och sektionerna inom sina specifika specialområden inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

Årsmötena för IBL och sektioner sker samtidigt.

Stadgarna

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av ordinarie, eller för stadgeändring särskilt sammankallat, årsmöte. Beslutet ska fattas av minst 2/3 majoritet av de närvarande vid årsmötet.

Högsta beslutande organ

Årsmötet, som är IBL:s högsta beslutande organ, ska hållas före utgången av maj månad varje år, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet sker senast tre veckor före mötesdagen. Samtliga handlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Ärenden vid årsmötet

 • Fastställande av röstlängd
 • Val av funktionärer för årsmötet: ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av föredragningslista
 • Verksamhetsberättelse övergripande samt sektioner
 • Förvaltningsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelserna
 • Fastställande av verksamhetsplaner och budget för respektive styrelse
 • Motioner
 • Ev. revidering av stadgar
 • Val av ordförande samt ledamöter för respektive styrelse
 • Val av revisorer och valberedning gemensamma för huvudstyrelse samt sektioner
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Fastställande av styrelsernas arvode
 • Utdelning av utmärkelser, Årets Biomedicinska analytiker och Årets Handledare.
 • Utöver dessa utmärkelser kan andra kategorier uppmärksammas.

Inget utöver det som finns i dagordningen får tas upp och beslutas på årsmötet.

Rösträtt har varje ordinarie medlem som erlagt medlemsavgift senast en månad före aktuellt årsmöte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Extra årsmöte kan begäras av IBL:s styrelse eller av minst en tredjedel av de röstberättigade medlemmarna. Mötet kallas till senast en vecka före mötet och endast den aktuella anledningen till extra årsmöte tas upp.

Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning. Sker öppet om inte medlem begärt sluten omröstning.

Val avgörs genom relativ majoritet (den som får flest röster). Övriga frågor avgörs genom absolut majoritet (mer än hälften av angivna röster).

Motioner

Varje medlem har rätt att lämna in motioner. Sådana ska vara inlämnade till IBL:s kansli senast 31 december för att behandlas vid närmast följande årsmöte. Styrelsen bilägger sitt yttrande till motionen som sedan behandlas av årsmötet.

Valberedning

Valberedningens uppdrag är att inför årsmötet förbereda val genom att föreslå kandidater till de olika uppdragen i styrelsen samt i sektionsstyrelserna. Detta ska ske med hänsyn tagen till IBL:s mångfald av individer och olika specialiteter samt geografisk spridning. Respektive styrelse föreslår aktuellt antal styrelseledamöter.

Årsmötet väljer en valberedning utifrån det antal personer som årsmötet beslutar om, dock minst 3. Styrelsen får inte delta i detta val.

Inför val som ska förrättas av årsmötet ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda senast den tid som valberedningen har beslutat.

Revision

På årsmötet väljs 2 revisorer och 2 revisorsuppleanter. Revisorerna har rätt att med yttrande- och förslagsrätt närvara vid årsmötet.

Styrelsernas räkenskaper ska vara avslutade den 31 december och senast 1 månader innan årsmötet lämnas dessa till de valda revisorerna.

Styrelsernas redovisning ska ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och med iakttagande av god redovisningssed.

Revisorerna ska efter verkställd revision avge sin berättelse senast 2 veckor innan årsmöte, samt tillstyrka balans- och resultaträkning.

Styrelse IBL

 • Är verkställande organ mellan årsmötena.
 • Ska bestå av ordförande, vice ordförande och 3–7 ordinarie ledamöter.
 • Ordförande, vice ordförande och styrelsens ledamöter har en mandatperiod på 2 år och väljs samtidigt vartannat år.
 • Är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst hälften är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
 • Kan i brådskande fall fatta beslut per capsulam. Sådant beslut anmäls vid nästkommande styrelsemöte.
 • Ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med årsmötesbeslut, yrkesetisk kod för biomedicinska analytiker samt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
 • Ska förvalta IBL:s tillgångar på ett omsorgsfullt och betryggande sätt.
 • Ska utse de personer som ska teckna firma för IBL.
 • Ansvarar för IBL:s ekonomi samt skriver styrelsens berättelse för närmast föregående år.

Sektionsstyrelser, se respektive sektions stadgar.

Internationell verksamhet

IBL har medlemskap i, samt deltar aktivt i internationella sammanslutningar för professionen.

IBL är medlem i International Federation of Biomedical Laboratory Science, IFBLS.

Aktuella organisationer i övrigt redovisas i samband med årsmötet.