IBL:s styrelse

IBL:s styrelse 2023-2025

Styrelsen väljs av årsmötet och mandaten är på två år. Samtliga i nuvarande styrelse har mandat som sträcker sig fram till årsmötet 2025.

Kontakta IBL:s valberedning om du vill engagera dig i eller nominera någon till styrelsen (kontaktuppgifter längre ner på sidan).

Ordförande

Maysae Quttineh

Twitter: @quttineh

Legitimerad biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Länssjukhuset Ryhov, Utvecklingsledare Qulturum.
Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2012, vice ordförande 2015-2017, ordförande sedan 2019.

”Jag tror på vår vision ”IBL får Sveriges biomedicinska analytiker att växa – en profession som gör skillnad”. Genom att bygga upp vår kursverksamhet ökar vi kompetensen bland våra medlemmar och med det kommer yrkesstolthet och förmågan att göra det bättre för dem vi finns till för. Jag vill skapa ännu mer värde för våra medlemmar och bli den självklara organisationen för biomedicinska analytiker. Genom ett större engagemang kan vi göra mycket tillsammans.”

Vice ordförande

Gabriella Lillsunde Larsson

Legitimerad biomedicinsk analytiker, Med Dr, Utbildningssamordnare Universitetssjukhuset Örebro.

Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2015, vice ordförande sedan 2017.

”Jag vill fortsatt engagera mig i IBL eftersom det är viktigt att det finns en professionsförening som arbetar för biomedicinska analytiker. Vi behöver jobba tillsammans som yrkeskår för att kunna påverka i viktiga frågor som exempelvis reglerad specialistutbildning. Jag hoppas att IBL under den kommande mandatperioden växer som organisation och att vi, tillsammans med våra medlemmar, får biomedicinska analytiker att växa.”

Ledamöter

Amrah Heikkinen

Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2023.

 


Victoria Heldestad
Victoria Heldestad

Universitetslektor, Medicine doktor, Legitimerad biomedicinsk analytiker, Klinisk mikrobiologi, Infektion och Immunologi, Biomedicinsk analytikerprogrammet. Umeå universitet.

Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2019.

”Jag vill att IBL ska fortsätta synliggöra yrket och vår viktiga roll i vårdkedjan. Vi är tyvärr väldigt osynliga. Det behövs flera specialistutbildningar inom både laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Många har idag komplicerade arbetsuppgifter, med svarsskrivning och signering vilket måste synliggöras och prioriteras.”

 


Carina Lindqvist Ivarsson

Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2023.


Louise Spendrup

Legitimerad biomedicinsk analytiker, Biträdande kvalitetssamordnare inom Klinisk Kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet. 

Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2023.

”Med mitt deltagande i styrelsen önskar jag kunna engagera medlemmar till ökad känsla av framtidstro och yrkesstolthet. Tillsammans inom vår professionsförening kan vi genom omvärldsbevakning belysa och lyfta goda strategier, utvecklingsarbeten och övrig kompetens så att övriga kollegor i landet kan inspireras och utvecklas tillsammans. Vi är en profession som ständigt måste tänka om och lära om då vi följer samhälls- och teknikutvecklingen, detta ser jag som en styrka om vi förvaltar kompetensen rätt! En stor del av detta kan underlättas med hjälp av IBLs kursutbud och ökat nätverk mellan verksamma biomedicinska analytiker i vårt utsträckta land.


Åsa Gyberg-Karlsson

Karlskrona
Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2023.

Valberedning

IBL:s valberedning väljs vid årsmötet och har en mandattid på två år.

IBL:s valberedning 2021-2023 består av:

Ewa Wallander
ecw52@hotmail.com

Jennifer Arnqvist
jennifer.arnqvist@hotmail.se

Maria Brohlin
mariabrohlin@hotmail.com

Revisorer

IBL:s revisorer väljs vid årsmötet och har en mandattid på två år.

Ordinarie revisorer

Michell Dobos Sandell, Kalmar
Agneta Colliander, Örebro

Revisorssuppleanter

Andreas Malmgren, Lund
Jorge Hernandes