IBL:s styrelse

IBL:s styrelse 2021-2023

Styrelsen väljs av årsmötet och mandaten är på två år. Samtliga i nuvarande styrelse har mandat som sträcker sig fram till årsmötet 2023.

Kontakta IBL:s valberedning om du vill engagera dig i eller nominera någon till styrelsen (kontaktuppgifter längre ner på sidan).

Ordförande

Maysae Quttineh

Twitter: @quttineh

Legitimerad biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Länssjukhuset Ryhov, Utvecklingsledare Qulturum.
Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2012, vice ordförande 2015-2017, ordförande sedan 2019.

”Jag tror på vår vision ”IBL får Sveriges biomedicinska analytiker att växa – en profession som gör skillnad”. Genom att bygga upp vår kursverksamhet ökar vi kompetensen bland våra medlemmar och med det kommer yrkesstolthet och förmågan att göra det bättre för dem vi finns till för. Jag vill skapa ännu mer värde för våra medlemmar och bli den självklara organisationen för biomedicinska analytiker. Genom ett större engagemang kan vi göra mycket tillsammans.”

Vice ordförande

Gabriella Lillsunde Larsson

Gabriella Lillsunde Larsson

Legitimerad biomedicinsk analytiker, Med Dr, Utbildningssamordnare Universitetssjukhuset Örebro.

Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2015, vice ordförande sedan 2017.

”Jag vill fortsatt engagera mig i IBL eftersom det är viktigt att det finns en professionsförening som arbetar för biomedicinska analytiker. Vi behöver jobba tillsammans som yrkeskår för att kunna påverka i viktiga frågor som exempelvis reglerad specialistutbildning. Jag hoppas att IBL under den kommande mandatperioden växer som organisation och att vi, tillsammans med våra medlemmar, får biomedicinska analytiker att växa.”

Ledamöter

Jorge Hernandez

Ledamot . PhD, Legitimerad biomedicinsk analytiker. Diagnostiskt centrum. Kalmar läns sjukhus.
Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2019.

”Jag vill engagera mig i IBL för att bidra till att utveckla professionen biomedicinsk analytiker! Sedan yrket blev legitimerat 2006 har det inte skett någon utveckling av samma magnitud. Det är dags att ta nästa kliv in i framtiden och kvalitativt uppåt. IBL ska driva frågan om specialistutbildning, agera för bättre arbets- och lönevillkor och att biomedicinska analytiker ska bli den yrkesgrupp som är bäst rustad att utföra patientanalys/patientundersökningar genom rekommendation eller krav från Socialstyrelsen”

 


Victoria Heldestad
Victoria Heldestad

Universitetslektor, Medicine doktor, Legitimerad biomedicinsk analytiker, Klinisk mikrobiologi, Infektion och Immunologi, Biomedicinsk analytikerprogrammet. Umeå universitet.
Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2019.

”Jag vill att IBL ska fortsätta synliggöra yrket och vår viktiga roll i vårdkedjan. Vi är tyvärr väldigt osynliga. Det behövs flera specialistutbildningar inom både laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Många har idag komplicerade arbetsuppgifter, med svarsskrivning och signering vilket måste synliggöras och prioriteras.”

 


Lisa Wiklund
Lisa Wiklund

PhD, Legitimerad biomedicinsk analytiker/AKA, Omvårdnadsansvarig Karolinska Universitetslaboratoriet.
Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2019.

”Som omvårdnadsansvarig och biomedicinsk analytiker har jag ett övergripande ansvar för utbildningsfrågor samt kompetens inom biomedicinsk laboratorievetenskap, områden jag brinner för. Biomedicinska analytiker bär på unik och gedigen kompetens som vi måste ta vara på, något jag vill lyfta. Samhället och vården behöver den, och efterfrågan är stor. Laboratoriet är ett nav och en förutsättning för vården. Därför är det viktigt att synliggöra yrket och vår roll i samhället.”


Andreas Malmgren
Andreas Malmgren

Legitimerad biomedicinsk analytiker/MSc och klinisk lärare. Doktorand inom klinisk medicin med inriktning klinisk fysiologi, Lunds universitet.
Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2019.

”Jag vill fortsätta arbetet för inrättande av en reglerad specialistutbildning men även med andra frågor såsom utbildningsmöjligheter, kompetensutveckling och olika karriärvägar. Genom att vara en del av IBLs styrelse hoppas jag kunna inspirera andra biomedicinska analytiker runt om i landet att ta del av det viktiga arbete som görs och alla de aktiviteter och kurser som anordnas.”Camilla Linder

PhD, Legitimerad biomedicinsk analytiker, adjungerad klinisk adjunkt (Karolinska Institutet) Karolinska Universitetslaboratoriet.
Ledamot i IBL:s styrelse sedan 2021.

”Att arbeta som biomedicinsk analytiker är lärorikt, utvecklande och roligt. Jag önskar att biomedicinska analytikerprofessionen skall höras och synas så att fler förstår vilken kompetens vi har och blir inspirerade av vårt arbete. Jag ser att IBL startat ett viktigt arbete när det gäller synlighet och att jag kan fortsätta och vara med och utveckla detta om jag blir invald. Jag anser att arbetet med biomedicinska analytikerstudenter är oerhört viktigt för framtiden. Genom att fånga upp och inspireras av tankar och idéer från studenter och nyutexaminerade biomedicinska analytiker kan vår profession utvecklas och hänga med i tiden. Möjligheter till vidareutveckling och olika karriärvägar inom professionen är viktiga frågor som bör framhävas. I en tid av snabb teknikutveckling är jag speciellt intresserad av hur framtidens laboratorier kommer att organiseras och vilken kompetens som behövs där.”

Valberedning

IBL:s valberedning väljs vid årsmötet och har en mandattid på två år.

IBL:s valberedning 2021-2023 består av:

Ewa Wallander
ecw52@hotmail.com

Jennifer Arnqvist
jennifer.arnqvist@hotmail.se

Maria Brohlin
mariabrohlin@hotmail.com

Revisorer

IBL:s revisorer väljs vid årsmötet och har en mandattid på två år.

Ordinarie revisorer

Kristina Malm Jansson
Anne Berndt


Revisorssuppleanter

Bianca Bugge
Michelle Dobos Sandell