Sök höstens stipendier senast 28 augusti

IBL strävar efter att ständigt skapa möjligheter till både bredare och djupare kompetensutveckling för sina medlemmar för att stärka biomedicinska analytikernas position i samhället. Därför delar IBL ut stipendier till yrkesverksamma biomedicinska analytiker.

Stipendier kan sökas för deltagande i kurser, konferenser och kongresser samt andra aktiviteter, som är av värde för medlemmarnas fortbildning och kompetensutveckling.

IBL och SKKT* delar vanligtvis ut stipendier två gånger var per år. Samtliga stipendier vänder sig till medlemmar som har något ändamål enligt kriterierna för respektive stipendietyp.

(*Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin, läs mer här)

Kriterier

Generella kriterier

Sökande innehar minst ett års ordinarie medlemskap i IBL vid ansökningstillfället och har ej erhållit stipendium från IBL de senaste två åren. Sökande är yrkesverksam biomedicinsk analytiker och söker stipendium för att bidra till ökad kompetensutveckling hos biomedicinsk analytiker.

Den som tilldelas ett stipendium förväntas lämna en kort rapport av hur stipendiet användes senast en månad efter deltagandet. Rapporten kan komma att publiceras i IBL:s tidning Laboratoriet.

Specifika kriterier

Vid ansökan om något av SKKTs stipendier, krävs minst ett års medlemskap i SKKT, längre tid som medlem prioriteras vid många ansökningar. SKKT delar även ut stipendier för konferensavgiften till vårmötet Klinisk kemi och Transfusionsmedicin.

Ansökan

Ansökan skall göras via webbformuläret längst ner på den här sidan.

Sista ansökningsdag
  • 28 februari för stipendier som delas ut på våren
  • 28 augusti för stipendier som delas ut på hösten
Bedömning

Stipendium för resor och kurser beviljas endast till resor/kurser som ej påbörjats före ansökningstidens utgång och som används innan ansökningsårets slut. Stipendiekommittén bedömer samtliga inkomna ansökningar. Ansökningar om IBL:s stipendier, rekommenderar stipendiekommittén stipendiater till IBL:s styrelse som fattar beslut. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Ansökningar om SKKT:s stipendier, rekommenderar stipendiekommittén stipendiater till sektionens styrelse som fattar beslut. Sektionens beslut kan inte överklagas.

 

Tilldelade stipendier

Våren 2019

Britta Willman från Klinisk kemi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. och Linda Tillmar från Klinisk kemi, Region Östergötland, Linköping har tilldelats 5 600 kronor vardera för deltagande med posterpresentation på EFLM:s preanalyskonferens i Zagreb 22-23 mars 2019.
Läs Britta Willmans reseberättelse här..

Hösten 2018

Cecilia Fridolfsson, leg. biomedicinsk analytiker, har tilldelats 5 000 SEK för kompetensutveckling i form av ett masterprogram för att bidra till utveckling av professionens roll inom sjukvården.

Åsa Hagström, leg. biomedicinsk analytiker, har tilldelats 5 000 SEK. Hon kommer att presentera egen forskning på en av få konferenser inom området Veterinärmedicin.

Våren 2018

Ida Westin, Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk genetik, Västerbottens Läns Landsting, Umeå, har tilldelats 5 000 SEK för deltagande med presentation vid ARVOs konferens 29 april till 3 maj 2018, Honolulu, USA.

Kanar Alkass, Leg. biomedicinsk analytiker, Rättsmedicinalverket, Stockholm, har tilldelats 10 000 SEK för deltagande vid IFBLS världskongress, 22-26 september 2018, Florens, Italien.

Åsa Hellberg, Leg. biomedicinsk analytiker, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Lund, har tilldelats 5 000 SEK för deltagande vid AABBs möte i Boston, USA 13-16 oktober 2018.

Ansökningsformulär

Ansökan gäller:
vid följande kurs/konferens:
Jag söker stipendium från:
Är du medlem i IBL?
Har du erhållit stipendium från IBL/SKKT tidigare?
Har du sökt/erhållit medel även från annan?
Berätta om varför du ansöker om stipendium (max 200 ord)
Motiveringen skall beskriva på vilket sett deltagandet bidrar till din egen professionella utveckling eller utveckling av ämnesområdet. Motiveringen skall också beskriva hur deltagandet eller den tillskansade kunskapen från kurs eller konferens skall återkopplas till IBL och den egna arbetsgruppen (eller möjligen till andra biomedicinska analytiker).

Kostnadsberäkning

Resekostnader
Uppehälle
Konferens/kongressavgift

Summa totalt


Till ansökan skall bifogas:

Meritförteckning samt vetenskaplig produktion, ev kongressinformation och/eller annat som Du vill åberopa.


Läs noga igenom ansökningsformuläret och instruktionerna. Ej komplett eller inkorrekt ifyllt formulär medför att ansökan är ogiltig. Vid frågor kontakta kansli@ibl-inst.se.