International Federation of Biomedical Laboratory Science, IFBLS är världsorganisationen för biomedicinska analytiker. IFBLS arbetar med frågor som rör vår profession; utbildning, etiska koder, säkerställa kvalitetsnivån inom laboratoriemedicin, nätverksskapande mellan länder och
individer. IFBLS är även accepterad som Non Governmental Organisation
(NGO) inom WHO.

Organisationen grundades 1954 i Schweiz under namnet The International Association of Medical Laboratory Technologists (IAMLT) och bytte namn 2002 till IFBLS.

IFBLS:s medlemmar består av professionella organisationer från 35 medlemsländer som tillsammans har 165 000 medlemmar. Som medlem i IBL är man automatiskt medlem i IFBLS. Medlemsavgiften till IFBLS baseras på det antal medlemmar varje land har i sin nationella organisation. Styrelsen består av åtta personer och väljs vid IFBLS:s världskongress som hålls vartannat år. Sverige har arrangerat kongressen två gånger (1986 och 2004).  

Ett viktigt område är den yrkesetiska kod som fastställdes vid kongressen i Nairobi 2010 och som översatts till svenska och distribuerats till alla IBL:s medlemmar under hösten 2011.

 

Köpenhamn 2020

Nästa världskongress arrangeras 1-5 september 2020 i Köpenhamn. Läs mer på ifbls2020.org.

 

Mer information om världsorganisationen IFBLS hittar du på www.ifbls.org

ifbls