11 juni 2020 blogg

Blogg: Vi behöver jobba tillsammans som yrkeskår

Styrelsen presenterar sig! IBL:s vice ordförande Gabriella Lillsunde Larsson skriver om varför hon tycker det är viktigt att engagera sig i professionsfrågor.

bellabloggenline

Vem är jag ?

Jag är legitimerad biomedicinsk analytiker och docent, utbildad vid Örebro universitet och numera även verksam där som lärare. Jag har en förenad anställning som lektor och biomedicinsk analytiker vid enheten för medicinsk diagnostik, institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet samt vid Laboratoriemedicinska kliniken vid Örebro Universitetssjukhus. Här delar jag min tid mellan utbildning, klinisk tid och forskning. Tre spännande uppdrag som på många sätt hör ihop och drar nytta av varandra. Parallellt har jag även valt att engagera mig i IBL och vår profession som  biomedicinska analytiker.

Varför tycker jag det är viktigt med engagemang när det gäller professionen?

Idag är vi cirka 8000 i Sverige som arbetar inom hälso- och sjukvård av totalt drygt 10 000 yrkesverksamma biomedicinska analytiker med legitimation.  Men trots att antalet legitimationer fortsätter att öka för de flesta yrkena inom hälso- och sjukvården, gör det inte det för biomedicinska analytiker. SCB:s prognos för efterfrågan och tillgång på biomedicinska analytiker fram till 2035 visar på ett ökat glapp mellan tillgång och efterfrågan på vår profession. Den fortsatt växande befolkningen bidrar till ett ökat behov samtidigt som medelåldern i yrkeskåren är hög och många snart går i pension.

I slutet på 2019 kom även 2 rapporter från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) på temat framtidens behov och genomströmning. Fastän antalet utbildningsplatser på lärosätena har ökat så har den procentuella andelen som tar examen inte gjort detsamma.  Vi är många som funderar över orsaker till detta, och en anledning kan ha att göra med vilka förväntningar som finns på yrket när det gäller möjlighet till vidareutbildning och karriär.

Jag tror också att professionsfrågor som tillhörighet, synlighet och möjlighet till utveckling är viktiga faktorer för att få unga att välja detta yrke och därför har jag valt att engagera mig i IBL. För trots vår viktiga roll i vården är vårt yrke ett ganska osynligt yrke, både för samhället i stort och inom hälso- och sjukvård.

Jag tror att vi behöver jobba tillsammans som yrkeskår för att kunna påverka i viktiga frågor som exempelvis reglerad specialistutbildning. Men för att kunna göra avtryck i debatten behöver vi bli flera, ju fler vi är desto mer tyngd har vi som organisation när vi finns med i debatten. Jag hoppas att IBL under den kommande mandatperioden växer som organisation och att vi, tillsammans med våra medlemmar, får biomedicinska analytiker att växa.

Läs mer om UKÄ:s rapporter