05 september 2018 studentnytt

Ellinor Lindgren – vinnare av IBL:s uppsatstävling 2018

"Effekten av vätesulfid på titaninducerad IL-1β-frisättning från makrofager –En in vitro-studie på THP-1-celler" är årets bästa examenarbete

Vetenskapliga rådets motivering:

”En väl avgränsad, tydligt skriven uppsats med en vetenskaplig frågeställning inom odontologin som besvaras med biomedicinsk laboratoriemetodik. ”

För att uppmärksamma biomedicinska analytikerstudenter utlyser IBL:s vetenskapliga råd årligen en tävling för studentuppsatser på kandidatnivå. Varje lärosäte som utbildar biomedicinska analytiker kan sända in ett tävlingsbidrag, och i år inkom tävlingsbidrag från Jönköping, Kalmar, Linköping, Stockholm, Umeå och Örebro. Efter att ha granskat sju välskrivna och intressanta bidra utsåg IBL:s vetenskapliga råd Ellinor Lindgren från Umeå till vinnare. Laboratoriet har pratat med författaren till årets bästa studentuppsats 2018.

Ellinor Lindgren, grattis till vinsten i IBL:s uppsatstävling!

– Oj, tack så mycket! Känner mig både chockad och stolt över vinsten!

Berätta om din uppsats ” Effekten av vätesulfid på titaninducerad IL-1β-frisättning från makrofager (En in vitro-studie på THP-1-celler)”
– Mitt examensarbete handlar om den inflammatoriska reaktionen som kan uppstå vid ett tandimplantat, så kallad peri-implantit. Tandimplantat används idag för att ersätta förlorade tänder och består av titanskruvar som opereras in i käkbenet. Syftet med arbetet var att undersöka titanets effekt i kombination med vätesulfid från bakterier, för att se om det påverkar makrofagers inflammatoriska svar.

Hur uppstod idén och hur kom du fram till metoden?

– Idén till arbetet kom från min handledare Anders Johansson som arbetar inom odontologisk forskning. Jag tyckte direkt att det lät som ett spännande projekt eftersom jag skulle få vidga mina vyer inom vad biomedicinsk laboratoriemetodik kan användas till. Odontologi är inget som vi direkt har berört under utbildningen men den sammanlagda kunskapen från alla kurser gav mig en bra grund att stå på. Jag hade även en bra handledare som gav mig både eget ansvar och stöttade mig så jag ständigt lärde mig nya saker.

Du tog din examen i juni, vad händer nu?

– Direkt efter examen började jag sommarjobba på mikrobiologen vid Norrlands universitetssjukhus, mikrobiologin är ett spännande område som jag i framtiden hoppas kunna arbeta mer inom. Mina ambitioner är att ständigt utvecklas och lära mig nya saker. Som mitt examensarbete visar på finns det många olika områden där biomedicinska analytiker kan bidra med sin kompetens. Detta är något som känns utmanande och roligt inför framtiden!

Sammanfattning (abstrakt)

Effekten av vätesulfid på titaninducerad IL-1β-frisättning från makrofager –En in vitro-studie på THP-1-celler

Tandimplantat är en metod för att ersätta förlorade tänder i samband med parodontit, karies eller trauma. Implantatet fungerar som en konstgjord tandrot och består av titanskruvar som opereras in i käkbenet. Metoden anses vara säker, men under de senaste decennierna har ett ökat antal fall av periimplantit rapporterats som en komplikation. Peri-implantit är en irreversibel inflammatorisk process som påverkar mjuka och hårda vävnader runt implantatet. Ett brett spektrum av patogena bakterier kan detekteras vid komplikationen och många producerar vätesulfid (H2 S) genom bakteriell nedbrytning av svavelhaltiga aminosyror. Syftet med studien var att undersöka om H2 S påverkade makrofagers (THP-1 celler) inflammatoriska svar mot titanjoner och titanprovkroppar genom interleukin (IL)-1β  frisättning. Frisättningen av IL-1β  analyserades med ”sandwich enzyme linked immunosorbent assay” och cellernas viabilitet kontrollerades med ”netural red uptake assay”. Frisättningen av IL-1β  var som högst vid 125 μM titan. Na2 S påverkade inte enskilt frisättningen av IL-1β, utan endast i kombination med titanlösning, då det hade en hämmande effekt. Titanprovkropparna minskade viabiliteten hos cellerna men påverkade inte frisättningen av IL-1β . Slutsatsen var att titan orsakade ett inflammatoriskt svar genom frisättning av IL-1β  från makrofager samt att H2 S hämmade titanets inflammatoriska effekt.