15 juni 2020 Klinisk fysiologi

Enkät: Nulägesanalys över hur klinisk fysiologiska verksamheter påverkats av covid-19

IBL:s sektion för klinisk fysiologi har genomfört en enkät för att få en bild av hur verksamheter inom klinisk fysiologi har påverkats av den pågående pandemin. Bland svaren märks bland annat att det finns skillnader i användningen av skyddsutrustning.

klinfys_enkat_sida_1
klinfys_enkat_sida_2

I den pandemi som råder så har hälso- och sjukvården runt om i landet behövt anpassa sig till denna unika situation vilket ställer stora krav på insatser bland all sjukvårdspersonal. Med anledning av detta var vi i sektionen för klinisk fysiologi intresserade av en nulägesanalys över hur det ser ut i verksamheterna. Som det går att se i figurerna så har verksamheterna och vårt dagliga arbete påverkats genom att färre undersökningar utförs och att restriktioner gäller för patienter över 70 år, vilket är i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Skillnader i användning av skyddsutrustning

Bland fritextsvaren anger majoriteten av respondenterna att skyddsutrustning används vid misstanke om eller konstaterad covid-19-smitta men det skiljer sig åt något från att enbart använda visir till visir, munskydd, handskar och plastförkläde. Några av respondenterna anger även att bekräftat smittade patienter undersöks bedside på den avdelning de ligger.

Fritextsvar från enkäten i urval

”Covidpositiva patienter undersöks på sin avdelning om möjligt. En ultraljudsmaskin är vikt för covidpositiva patienter.”

”Flera av oss har blivit inskolade för eventuell omplacering på vårdavdelning när kulmen når vårt område.”

”Den isopropanolbaserade ytdesinfektion vi brukar ha är nästan helt slut, vi har fått övergå till etanolbaserad till största del. Detta är ett problem då ultraljudsprober och viss annan teknisk utrustning inte tål den etanolbaserade.”

”Arbetsbelastningen skiljer sig mellan medarbetare, där de mest yrkeserfarna har större arbetsbelastning än de som är nyare i yrket.”

”För ekokardiografi har vi tre av nio ultraljudsmaskiner helt tillägnade covid-patienter, vilket medför att vi har begränsad kapacitet att boka övriga patienter.”