20 december 2021 Etik

Etik: Vilket ansvar har du efter jobbet?

När börjar och slutar din yrkesroll och det ansvar som kommer med den? IBL:s etiska kommitté lyfter en fråga som är ständigt aktuell, inte minst genom möjligheten att som privatperson uttrycka sig på sociala medier.

etik

”Lämnar vi vår yrkesroll när vi lämnar byggnaden vi jobbar i?”

Som hälso- och sjukvårdspersonal är du enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att utföra ditt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. På liknande sätt innefattar vår yrkesetiska kod att du ska tillämpa vetenskapliga framsteg till nytta för vårdtagaren. Vi, biomedicinska analytiker, har dessutom ansvar för att respekten för professionen upprätthålls genom att agera med ärlighet, integritet och pålitlighet.

En självklar del av yrket

Det är viktiga ansvar. I vår yrkesroll kommunicerar vi dagligen med kollegor och andra yrkesutövare, med patienter och invånare, och också med media. Vi ska tillhandahålla expertis och delar med oss av vår kunskap. Det är en viktig – och självklar – del i vår yrkesutövning att den information vi ger är saklig och överensstämmer med det aktuella kunskapsläget. Men när vi stämplar ut: Lämnar vi då vår yrkesroll när vi lämnar byggnaden vi jobbar i? Har vi fortfarande kvar vårt yrkesansvar – och vår yrkesetik – när vi slår oss ner i soffan och går in på våra privata sociala medier? Överensstämmer det med vårt yrkeskrav på saklighet att som privatperson, med biomedicinsk analytikerlegitimation, sprida fake news om exempelvis vaccinationer?

Tystnadsplikten gäller alltid

Hade frågan gällt tystnadsplikt får enligt lag den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso- och sjukvården inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Tystnadsplikten gäller alltid, oavsett om vi är i vår yrkesroll eller som privatpersoner. Skulle det gå att dra paralleller med kravet på att tillhandahålla information som överensstämmer med det aktuella kunskapsläget? Är det inte lika etiskt problematiskt att bidra till att en individ fattar beslut, som har med hälsa att göra, på felaktiga grunder?

Att respektera en persons integritet är att respektera en persons rätt till skydd av det privata och personliga. Det personliga kan vara en åsikt. Vi har både tryckfrihet och yttrandefrihet, innebär det att vi alltid bör säga vad som helst och sprida vilka texter som helst? Även om det innebär att vi bidrar till skada eller att respekten för vår profession minskar? Finns det någon gräns för vilket ansvar du har efter jobbet?

Vi är alltid intresserade av hur diskussionerna på era arbetsplatser går, hör av er med era etikreflektioner till laboratoriet@ibl-inst.se.
Låt oss tala om etik

I vårt arbete möter vi ständigt situationer som kräver ett ställningstagande. Vi väger in kunskaper (vetenskap) och vetskaper (beprövad erfarenhet) inom loppet av sekunder. Det sitter i ryggmärgen.

Vad vi inte tänker på är att många av de ställningstaganden vi gör också innehåller ett praktiskt och faktiskt handlande utifrån vår moral.

Det är när vi börjar fundera över dessa handlingar och motiven för dem som vi börjar reflektera etiskt.

Etisk reflektion handlar om att ta ställning till olika värden och intressen som står i konflikt till varandra – så kallade etiska dilemman.

Här beskriver vi situationer du kan stöta på som biomedicinsk analytiker och som kan vara värda att reflektera över på egen hand eller tillsammans med kollegor.

IBL:s etiska kommitté arbetar med att medvetandegöra etiska frågor i det dagliga laboratoriearbetet genom föreläsningar och workshops på IBL:s kurser och konferenser samt i tidningen Laboratoriet. Kommittén bevakar den etiska debatten samt agerar som stöd för IBL:s medlemmar i etiska frågor. IBL och Vårdförbundet har gemensamt tagit fram ett arbetsmaterial för biomedicinska analytiker för att uppmuntra diskussion och reflektion om etik i vardagen

IBL:s etiska kommitté består av

Anne Lindgren
leg. biomedicinsk analytiker, förbundsombudsman och ansvarig för biomedicinska analytikerfrågor på Vårdförbundet

Åsa Gyberg-Karlsson
leg. biomedicinsk analytiker, medlem i Statens Medicin-Etiska Råd (SMER)

Ulrika Johansson
leg. biomedicinsk analytiker med specialistfunktion