Lymfom blod

blod-1-stor-blastliknande-lymfocyt
blod-blast-stor-lymf-vanlig-lymf-x100

Man född -41

Leukocyter 12,3 x 10E9/L (3,5-8,8)

Blaster 0,8 x10E9/L (0)

Neutrofila granulocyter 6,0 x10E9/L (1,7-7,5)

Eosinofila 1,1 x 10E9/L (0,1-0,6)

Basofila 0,2 x 10E9/L (0,0-0,1)

Lymfocyter 3,0* x10E9/L (1,1-4,8)

Monocyter 1,3 x 10E9/L (0,1-1,0)

*0,5 av dessa lymfocyter är stora blastliknande med

sparsam cytoplasma.