Riktlinjer för nätverk inom IBL

IBL är en ideell organisation som är politiskt och fackligt obunden. Medlemskapet stödjer professionens framtida utveckling i det laboratorievetenskapliga området för såväl laboratoriemedicin som klinisk fysiologi. IBL:s organisation utvecklas genom flera sektioner och nätverk för att på ett bättre sätt bevaka olika ämnes- och intresseområden.

Dessa riktlinjer ska beskriva syfte och generell arbetsordning för de nätverk som ska ingå i IBL:s verksamhet för att säkerställa en tydlig och hållbar utveckling oberoende av  styrelsens sammansättning.

Syfte

Syftet med nätverken är att ge IBL:s medlemmar möjlighet till dialog, diskussion och erfarenhetsutbyte kring sitt ämnes- och intresseområde.

Mål

Nätverkens övergripande mål är att medlemmarna med stöd av IBL ska kunna utveckla sin yrkesroll, ta del av omvärldsbevakning och samverka. Ytterligare specifika mål och uppdrag kan finnas för varje nätverk och definieras av ansvarig för nätverket i samråd med IBLs styrelse.

Ansvarig

Styrelsen utser en kontaktperson till varje nätverk som kan bestå av styrelseledamot eller en annan IBL-medlem. Nätverksansvarigs uppgift är att tydliggöra syftet och målen för aktuellt nätverk samt att ta ansvar för att aktiviteter genomförs.

Aktiviteter

Utveckling

  • Att utveckla sin yrkesroll inom intresseområdet
  • Att utveckla arbetssätt och metoder som underlättar de vardagliga utmaningar man ställs inför i sitt arbete.
  • Att kunna utöva inflytande och medverka i utvecklingen och förbättringen av kvalitet inom sitt område.

Omvärldsbevakning.

  • Rapportera från minst ett nationellt eller internationellt möte per år inom aktuellt område.

Samverkan och lärande.

  • Minst fyra nyhetsbrev per år och minst en mötesaktivitet för nätverken vartannat år.
  • En nätverksträff läggs förslagsvis i samband med Diagnostikforum eller annan kurs/konferens.
  • För aktuella nätverk även att delta i arrangemang av minst en kurs inom området vartannat år.

Verksamheten

Nätverkens aktiviteter sker framför allt via nätverksforumen på hemsidan eller via nyhetsbrev ut till deltagarna. Syftet med nätverksträffar, formerna för det och innehåll bör preciseras i kallelse till nätverksmedlemmar och kan även publiceras på IBL:s hemsida. IBL:s kansli ansvarar för samordning av medlemmar i nätverkslistor förenligt med GDPR samt för utskick av nyhetsbrev.

Ekonomi

Syftet med nätverksträffen, innehåll, utformning samt en precisering av kostnaderna för genomförandet lämnas till styrelsen innan beslut tas. I de fall någon/några medlemmar, utöver nätverksansvarig, önskar anordna en nätverksträff så finns möjlighet att ansöka om medel från styrelsen för detta ändamål. Styrelsen beslutar om ansökan ska beviljas eller avslås.

Medel kan till exempel utgå för rimlig kostnad för föreläsare, lokal och fika, men billigast möjliga alternativ eftersträvas alltid i första hand. Kostnaderna ska redovisas med originalkvitton till ekonomiansvarig.

Återrapportering

Om nätverket har genomfört en aktivitet i form av nätverksmöte eller kurs skall detta rapporteras på hemsidan och/eller i tidningen Laboratoriet.

Verksamhetsårets nätverksaktiviteter ska redovisas i verksamhetsberättelsen. Kontaktperson för nätverket ansvarar för sammanställningen.