15 mars 2022 chefsnytt, Nytt från Laboratoriet

Pensionärspanelen: Hur viktigt är det med biomedicinska analytiker i chefspositioner?

I Pensionärspanelen tar vi vara på erfarenhet och får pensionerade biomedicinska analytikers perspektiv på saker. Den här gången pratar vi om ledarskap, och hur viktigt det är med
biomedicinska analytiker i chefspositioner på laboratorier och klinfysenheter.

panelen

”Vi disputerade och doktorer i biomedicinsk laboratorievetenskap är bäst lämpade som chefer”

Susanne disputerade 1994 och har även varit med om att bygga upp biomedicinsk
analytikerutbildningen vid Linnéuniversitetet.

Susanne Widell. 75 år, Rockneby

– När det gäller klinisk biomedicinsk laboratorievetenskap är det många som disputerar, dessa tycker jag är bäst som chefer men de bör också ha arbetat på ett kliniskt laboratorium. Det skulle frigöra fler läkare och sjuksköterskor till vården där de har sin profession. Det är inte rätt att till exempel sjuksköterskor får chefspositioner på ett kliniskt labb inom laboratoriemedicin. Däremot är klinisk fysiologi något helt annat. Där görs många avancerade kliniska undersökningar som passar läkare eller sjuksköterskor med klinfysinriktning. Vi legitimerade biomedicinska analytiker inom laboratoriemedicin är efter vetenskaplig utbildning experter på att kvalitetssäkra metoder samt att se kliniska avvikelser i både metodologiska och diagnostiska resultat. Dessutom ger detta en extra push för biomedicinska analytiker att forska vidare för att få högre tjänster och det är jätteviktigt för rekrytering av nya studenter. Vi disputerade och doktorer i biomedicinsk laboratorievetenskap är bäst lämpade som chefer, och gärna i en tjänst där vi även kan fortsätta
vårt forskningsarbete.

 


”Analytiskt tänkande är själva DNA:t
i laboratoriearbetet och den förmågan ger en viktig grund för att ta ansvar för en livsviktig verksamhet”

Petra har jobbat som bland annat  studierektor på Hälsohögskolan och laboratoriedirektör i Region Jönköpings län.

Petra Lindberg, 69 år, Jönköping

– Att vara en bra chef kräver först och främst rätt personlig kompetens och ett personligt intresse. Lämplig bakgrund och utbildning är dessutom viktigt, och att vara biomedicinsk analytiker är en lämplig bakgrund utöver att ha en bra ledarskapsutbildning. Fördelarna med att vara biomedicinsk analytiker är att man har gedigen både teoretisk och praktisk kunskap om laboratoriets själva kärnarbete och dess förutsättningar. Med den kompetensen har man goda förutsättningar att leda verksamheten på ett initierat sätt. Det skapar också en naturlig tillit från medarbetarna eftersom de märker att man vet vad man pratar om. Biomedicinska analytiker har en gedigen kunskap och erfarenhet av strukturerat arbete vilket är en god grund för att vara verksamhetsansvarig. Analytiskt tänkande är själva DNA:t
i laboratoriearbetet och den förmågan ger en viktig grund för att ta ansvar för en livsviktig verksamhet. Planering, genomförande, uppföljning och analys av verksamheten r naturligt i laboratoriearbetet vilket också är en förutsättning för chefskapet. Teamarbete har många biomedicinska analytiker tränat på i åratal och det blir till en fördel när man ska representera verksamheten utanför laboratoriet i olika grupper och situationer.

 


”Det är bra att vara analytisk och ha ett strategiskt tänkande, förmågor man ofta ser hos biomedicinska analytiker”

Agneta gick i pension 2019 efter många år som biträdande verksamhetschef på laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro.. Hon var ordförande för IBL 2014-2019.

Agneta Colliander, 67 år, Örebro

– För mig är det självklart att biomedicinska analytiker
ska vara chefer på laboratorier och inom klinisk fysiologi. Vi har mycket lättare att både bemanna och förstå arbetsuppgifter som ska utföras. Det är bra att vara analytisk och ha ett strategiskt tänkande, förmågor man ofta ser hos biomedicinska analytiker och som man har nytta av som chef. Flera laboratorier har andra yrkeskategorier som chefer, och det kan fungera bra. Men med få biomedicinska analytiker i ledning riskerar man att inte premiera att legitimerade biomedicinska analytiker utför de arbetsuppgifter
som bedömts tillhöra gruppen, och lättare ta in andra kategorier. Den som inte tillhör professionen måste vara en aktiv, lyssnande chef och knyta till sig biomedicinska analytiker i ledningen. På samma sätt som verksamhetschefer som inte är läkare måste ha en medicinskt ledningsansvarig läkare. Just nu är jag chef på en vaccinationsmottagning som traditionellt skulle haft en sjuksköterska som chef, så visst kan man vara chef utan att ha ”rätt” profession. Det viktigaste är att vara lyhörd, se alla medarbetare och vara insatt i hälso- och sjukvårdens lagstiftning. Det är inga sjuksköterskor som tycker det är fel att jag är deras chef. Så sammanfattningsvis är det bra med biomedicinska analytiker som chefer, men det krävs mer än det för att vara en bra ledare.