23 april 2021 Nytt från Laboratoriet

Pensionärspanelen om ansvaret för att motverka bristen på biomedicinska analytiker

Biomedicinsk analytikerkåren har flera år av stora pensionsavgångar framför sig. Förutom arbetskraft och kompetens blir arbetsplatserna av med många års viktig erfarenhet. I Pensionärspanelen tar vi vara på den erfarenheten och får pensionerade biomedicinska analytikers perspektiv på saker.

panelen

Var ligger ansvaret för att motarbeta bristen på biomedicinska analytiker?

”Har man dessutom magister- eller doktorsexamen i ämnet ska dessa tjänster absolut tilldelas oss”

Susanne disputerade 1994 och har även varit med om att bygga upp biomedicinsk
analytikerutbildningen vid Linnéuniversitetet.

Susanne Widell. 74 år, Rockneby

– För laboratoriemedicin bör ansvaret ligga på sjukvårdsregionerna. Socialstyrelsen borde gå in och påpeka att ingen som inte är legitimerad biomedicinsk analytiker får göra kliniska analyser. Dessutom borde karriärstegar diskuteras mer. En debattartikel i Dagens Nyheter för många år sedan tog upp laboratorieläkare och disputerade biomedicinska analytiker. Det var en äldre läkare som ansåg att disputerade biomedicinska analytiker var utmärkta för att axla den rollen. Fler kliniska läkare kan då frigöras till det de ska göra, att ta hand om patienter. Jag, och många med mig, anser också att sjuksköterskor inte ska kunna bli verksamhetschefer för kliniska laboratorier eftersom de inte har utbildning i ämnet. Det passar däremot vi legitimerade biomedicinska analytiker med akademisk examen inom biomedicinsk laboratorievetenskap utmärkt till. Har man dessutom magister- eller doktorsexamen i ämnet ska dessa tjänster absolut tilldelas oss, och det här måste IBL och Socialstyrelsen kunna påverka. Många lämnar yrket på grund av för dålig lön och för få karriärstegar, trots att de finns. Tyvärr marknadsförs det inte vad vi kan fortsätta med när intresset finns.

 


”Vem vill utbilda sig till ’med flera’? ”

Petra har jobbat som bland annat  studierektor på Hälsohögskolan och laboratoriedirektör i Region Jönköpings län.

Petra Lindberg, 68 år, Jönköping

– Den kommande bristen är känd sedan länge, för att avhjälpa den krävs allas engagemang och vem som bär huvudansvaret är svårt att se. Alla, från de som utbildar till de som har ansvar för eller jobbar inom vården, måste göra vad de kan för att väcka intresse för yrket biomedicinsk analytiker. Under min tid som arbetsgivarrepresentant kände jag stor frustration över saker som att i den mesta offentlig statistik uttrycktes gruppen som ”sjuksköterskor med flera”. Vem vill utbilda sig till ”med flera”? Jag fick i många sammanhang kämpa för att få yrkesgruppen och yrket benämnt med namn. Bara en detalj i det stora hela, men ändå en viktig sådan. Jag tror dock att pandemin gjort sitt till för att kasta lite ljus över yrket biomedicinsk analytiker. Det blir spännande att se ansökningssiffrorna i april.

 


”Man måste fundera på hur kompetensen ska utvecklas och vilka specialkompetenser som behövs”

Agneta gick i pension 2019 efter många år som biträdande verksamhetschef på laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro.. Hon var ordförande för IBL 2014-2019.

Agneta Colliander, 66 år, Örebro

– Verksamheterna har ett tungt ansvar att göra en ordentlig analys och prognos och då räcker det inte med att man frågar övergripande i organisationen, utan varje enskild arbetsplats och arbetsgivarföreträdare måste själva se över sitt behov både på kort och lång sikt. Man måste också fundera på hur kompetensen ska utvecklas och vilka specialkompetenser man behöver. Det gäller verkligen att ligga i framkant. Regionerna tillsammans med SKR måste därefter ta fram ett underlag som man sedan kommunicerar till de som ansvarar för tilldelning av medel för att bedriva utbildningen så att den blir rätt dimensionerad. Som organisation kan både IBL och de fackliga organisationerna genom sina samverkansorgan vara med och lyfta frågan och bevaka och påverka i alla led. Biomedicinska analytiker bör och ska också själva vara aktiva och medverka till att påtala vikten och behovet av tillräckligt med biomedicinska analytiker för att klara den framtida verksamheten.

Fler frågor till Pensionärspanelen