Stipendier

Som medlem i IBL kan du söka stipendier två gånger per år

IBL strävar efter att ständigt skapa möjligheter till både bredare och djupare kompetensutveckling för sina medlemmar för att stärka biomedicinska analytikernas position i samhället. Därför delar IBL ut stipendier till yrkesverksamma biomedicinska analytiker.

Stipendier kan sökas för deltagande i kurser, konferenser och kongresser samt andra aktiviteter, som är av värde för medlemmarnas fortbildning och kompetensutveckling.

IBL och sektionerna klinisk fysiologi samt SKKT* delar vanligtvis ut stipendier två gånger var per år, ett från vardera IBL, klinisk fysiologi samt SKKT. Maxbelopp som kan beviljas för respektive ansökan är 10 000 SEK. Samtliga stipendier vänder sig till medlemmar som har något ändamål enligt kriterierna för respektive stipendietyp.

(*Sektionen för Klinisk Kemi och Transfusionsmedicin, läs mer här, sektionen för klinisk fysiologi, läs mer här)

 

Sök stipendium för deltagande på NFKK! (NCCC)

Stipendiet består av anmälningsavgift till kongressen (early bird 6000 SEK) samt konferensmiddag (890 SEK). Kostnader för resa och uppehälle innefattas ej.

Stipendiaterna förväntas rapportera sitt deltagande på kongressen genom att skriva en deltagarberättelse i Laboratoriet.

För att vara behörig som sökande krävs 1 års medlemskap i SKKT.

Senaste datum för ansökan är 30 april.

 

OBS! Ansökningsformulär finns längst ner på sidan.

Kriterier

Sista ansökningsdag

 • 28 februari för stipendier som delas ut på våren
 • 28 augusti för stipendier som delas ut på hösten

Kriterier

Generella kriterier

Sökande innehar minst ett års ordinarie medlemskap i IBL vid ansökningstillfället och har ej erhållit stipendium från IBL eller sektionerna de senaste två åren. Sökande är yrkesverksam biomedicinsk analytiker och söker stipendium för att bidra till ökad kompetensutveckling hos biomedicinsk analytiker.

Den som tilldelas ett stipendium förväntas lämna en kort rapport av hur stipendiet användes senast en månad efter deltagandet. Rapporten kan komma att publiceras i IBL:s tidning Laboratoriet.

Specifika kriterier

Vid ansökan om något av SKKTs stipendier, krävs minst ett års medlemskap i SKKT, längre tid som medlem prioriteras vid många ansökningar. SKKT delar även ut stipendier för konferensavgiften till vårmötet Klinisk kemi och Transfusionsmedicin.

Bedömning

Stipendium för resor och kurser beviljas endast till resor/kurser som ej påbörjats före ansökningstidens utgång. Stipendiekommittén bedömer samtliga inkomna ansökningar. För ansökningar om IBL:s stipendier, rekommenderar stipendiekommittén stipendiater till IBL:s styrelse som fattar beslut. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

För ansökningar om stipendier till sektionen klinisk fysiologi rekommenderar stipendiekommittén stipendiater till sektionens styrelse som fattar beslut. Sektionens beslut kan inte överklagas. För ansökningar om stipendier till SKKT, rekommenderar stipendiekommittén stipendiater till sektionens styrelse som fattar beslut. Sektionens beslut kan inte överklagas.

 

  Ansökningsformulär

  Ansökan gäller:

  Deltagande med posterDeltagande via föredragEndast deltagande
  vid följande kurs/konferens:

  Jag söker stipendium från:
  IBLSKKTBåda (IBL & SKKT)Klinisk fysiologi

  Är du medlem i IBL?
  janej

  Har du erhållit stipendium från IBL/SKKT/Klinisk fysiologi tidigare?
  janej

  Har du sökt/erhållit medel även från annan?
  janej

  Berätta om varför du ansöker om stipendium (max 200 ord)Motiveringen skall beskriva på vilket sett deltagandet bidrar till din egen professionella utveckling eller utveckling av ämnesområdet. Motiveringen skall också beskriva hur deltagandet eller den tillskansade kunskapen från kurs eller konferens skall återkopplas till IBL och den egna arbetsgruppen (eller möjligen till andra biomedicinska analytiker).

  Kostnadsberäkning

  Resekostnader
  Uppehälle
  Konferens/kongressavgift

  Summa totalt  Till ansökan skall bifogas:

  Meritförteckning samt vetenskaplig produktion, ev kongressinformation och/eller annat som Du vill åberopa. Sammanfoga filerna till en fil innan du bifogar.

  Läs noga igenom ansökningsformuläret och instruktionerna. Ej komplett eller inkorrekt ifyllt formulär medför att ansökan är ogiltig. Vid frågor kontakta kansli@ibl-inst.se.